เทศบาลตำบลกุดจิก

"เราชาวเทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ ครับ"


ภาพกิจกรรม

     วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก กล่าวเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกุดจิก รุ่นที่..>>>


     วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกประเพณี “กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2..>>>


     วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ่วมง..>>>


เทศบาลตำบลกุดจิก

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก

 เทศบาลตำบลกุดจิก

  งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการในการขับเคลื่อน ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1เทศบาลตำบลกุดจิก
3 ประกาศ เรื่องเกณฑ์การประกวด ส้มตำโคราชลีลา ภายใต้โครงการท่องเที่ยว กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การประกวด ขั่วหมี่กุดจิกลีลา ภายใต้โครงการท่องเที่ยว กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
5 ประกาศ เรื่องเกณฑ์การประกวด หนูน้อยวัฒนธรรม ตามโครงการท่องเที่ยวกุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
6 ประกาศ เรื่องเกณฑ์การประกวด นางสงกรานต์เทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
8 
ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต
10 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลกุดจิก

 

นางสาววนิดา พิริยะโรจน์

ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมขนในซอยเจริญพร 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนากลางเทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตันเทศบาลตำบลกุดจิก
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2เทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
5 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
6 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน เทศบาลตำบลกุดจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 5
  2.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน เทศบาลตำบลกุดจิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  3.  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  4.  ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  5.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท ๑๙๗๖ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  6.  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  7.  ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  8.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท ๑๙๗๖ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  9.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนในซอยเจริญพร ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 7
  10.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนในซอยเจริญพร ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 6

 1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลกุดจิก
 2.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564

รูปภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  2 ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖4

ในคราวประชุมเมื่อวันพุธที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2564


 3.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยปร เทศบาลตำบลกุดจิก
 4.
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก
 5.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก
 6.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.239.147.7
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 21 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 75 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 11018 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 24550 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563