เทศบาลตำบลกุดจิก
คณะผู้บริหาร


ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

เบอร์โทร 063-7502168
E-mail : januarg2713@hotmail.com


นายสำราญ ปล้องสูงเนิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

เบอร์โทร 093-3649909นายวิทยา เล็กสุวงษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

เบอร์โทร 089-9492042นายชัยวัฒน์ ผ่องจิต
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

เบอร์โทร 086-8782104นางประมวล พยายาม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

เบอร์โทร 093-5098071