เทศบาลตำบลกุดจิก
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)


  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการประปา
  กองสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา