เทศบาลตำบลกุดจิก
นโยบายการบริหารงาน

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ที่มีมาตรฐานและทั่วถึง

2. พัฒนาเส้นทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

3. ขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสงสว่างสาธารณะให้ทั่วถึง

4. พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค

5. จัดให้มีสัญญาณจราจรและพัฒนาระบบจราจร

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวางผังเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้

2. ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน ธุรกิจ SMEs และพัฒนาตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน

3.สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของ       

   พันธุ์พืชและสัตว์ท้องถิ่น

4. เสริมสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมทางการเกษตร

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์การภาคการเกษตร ในการระบบตลาดกลางสินค้าเกษตร

    และตลาดซื้อขายเกษตรล่วงหน้าให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน

    ชุมชน

 

3. ส่งเสริมด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน

4. ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน  เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการป้องกัน

    โรคติดต่อ

5. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

6. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสนับสนุนการรักษาความสงบ

     เรียบร้อยและความมั่นคง

4.ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

1.ส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มีศักยภาพในการสร้างรายได้ 

2.ส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

5.ยุทธศาสาตร์การพัมนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

อย่างยั้งยืน

1.ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ ป่าไม้) ให้

อุดมสมบูรณ์อย่างยั้งยืน

2.พัมนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ

3.ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั้งยืน

6.ยุทธสาตร์การพัมนาด้านการบริหารราชการตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี

 

 1.ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2.พัฒนาระบบการบริการให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3.พัมนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ

4.ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย