เทศบาลตำบลกุดจิก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

“กุดจิกน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม งามล้ำวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนสามัคคี ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัย”

เป้าประสงค์

 

1. เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

 

2. ประชาชนมีอาชีพ และรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ

 

3. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และ  ปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมสงบสุข

 

4. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้      

 

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมีความสมดุลอย่างยั่งยืน

6.ระบบการบริหารงานและการบริการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย