เทศบาลตำบลกุดจิก
สมาชิกสภาเทศบาล

นายมาโนช โฉสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจิก

นายชาญชัย เปลี่ยนสังคม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจิก

นายชลอ ช่วงสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 1

นายอลงกต สุวรรณดวง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 1

นายวสันต์ ศรีรัตนลิ้ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 1

นายอภิวัฒน์ รัตน์สูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 1

นายอารีย์ ทานประสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 1

นายพิศนุ ชุ่มสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 2

นายวราวุฒิ ผาดไธสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 2

นายชัด จิ๋ววิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 2

นายอาทิตย์ ถีสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 2

นายภานุวัตร สิงห์สูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เขต 2