เทศบาลตำบลกุดจิก
หมู่บ้านในเขตเทศบาล

 

เขตการปกครอง


เทศบาลตําบลกุดจิก ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตําบล 4 ชุมชน ดังนี้
- ตําบลกุดจิก มี 2 หมู่บ้าน ได่แก่
หมู่ที่ 1 บ้านกุดจิก
หมู่ที่ 2 บ้านบุ
- ตําบลนากลาง มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบอน (บางส่วน)


ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกุดจิก
1. ชุมชนวัดกุดจิก
2. ชุมชนตลาดกุดจิก
3. ชุมชนบ้านบุสามัคค
4. ชุมชนเจริญพรพัฒนา