เทศบาลตำบลกุดจิก
กองการประปา

นางสาวจีรนันท์ พวงมาลัยรัตน์
รก.ผู้อำนวยการกองการประปา

นางสาวสุขธิดา ฝานสูงเนิน
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นางฐาปนีย์ ปุ๊กถนน
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสุทธิ น้อยประสาร
จ้างเหมาบริการ

นางสาวศิริเกตน์ ศาลาแก้ว
จ้างเหมาบริการ