เทศบาลตำบลกุดจิก
กองการประปา

นางสุดาวดี ชูจันทร์ดี
ผู้อำนวยการกองสวีสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

นางสาวจีรนันท์ พวงมาลัยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางฐาปนีย์ ปุ๊กถนน
พนักงานผลิตน้ำประปา

นางสาวสุขธิดา ฝานสูงเนิน
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายสุทธิ น้อยประสาร
จ้างเหมาบริการ

นางสาวศิริเกตน์ ศาลาแก้ว
จ้างเหมาบริการ