เทศบาลตำบลกุดจิก
กองสวัสดิการสังคม

นางสุดาวดี ชูจันทร์ดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม