เทศบาลตำบลกุดจิก
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


  พระราชกฤษฎีกา
  กฎกระทรวง
  ระเบียบ
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2547เทศบาลตำบลกุดจิก
2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เทศบาลตำบลกุดจิก
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563เทศบาลตำบลกุดจิก
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562เทศบาลตำบลกุดจิก
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557เทศบาลตำบลกุดจิก
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเทศบาลตำบลกุดจิก
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเทศบาลตำบลกุดจิก
  ข้อบัญญัติตำบล/เทศบัญญัติ/ข้อบังคับ