เทศบาลตำบลกุดจิก
  ข้อมูลสถิตการให้บริการ


  ข้อมูลการใช้สถิติ กองคลัง
1 รายงานสรุปการให้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
2 รายงานสรุปการให้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
3 รายงานสรุปการให้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการ งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลกุดจิก (มกราคม - มีนาคม 2565 )เทศบาลตำบลกุดจิก
4 รายงานสรุปการให้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการ งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลกุดจิก (ตุลาคม - ธันวาคม 2565 )เทศบาลตำบลกุดจิก
5 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔เทศบาลตำบลกุดจิก
6 รายงานสรุปการให้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมีนาคม 65เทศบาลตำบลกุดจิก
7 รายงานสรุปการให้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
8 รายงานสรุปการให้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนมกราคม 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
9 รายงานสรุปการให้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการ งานจัดเก็บรายได้ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564เทศบาลตำบลกุดจิก
10 รายงานสรุปการให้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการ งานพัสดุและทะเเบียนทรัพย์สิน ( ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)เทศบาลตำบลกุดจิก