เทศบาลตำบลกุดจิก
กองคลัง

นางสาวกัญญาภัค เดชบวรปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางปัญญา รัตนารักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นายกิตติไกร ไชยสมทิพย์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐสุรีย์ สุวรรณวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาววันวิสา มาประกอบ
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

นางสาวปิยาภา ศิริสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุรัตน์ ฟตสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์